Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Tháng 09 : 2.386

SKKN - Hoạt động NGLL-skkn-hoat-dong-ngll-11612936.html

 19/04/2016, 21:48
PHẦN IĐẶT VẤN ĐỀ1. Lý do chọn đề tài: Mục tiêu của giáo dục là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân.Việc giáo dục toàn diện học sinh được đặc biệt quan tâm, đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo, với nội dung: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi đôi với đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn, coi trọng giáo dục truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật nhằm bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển của đất nước”.Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) là rất quan trọng, là cầu nối giữa hoạt động giảng dạy và học tập ở trên lớp với việc giáo dục học sinh ở ngoài lớp. Đó là sự chuyển hoá giữa giáo dục với tự giáo dục; giữa những yêu cầu về chuẩn mực hành vi đã được quy định với các hành vi và thói quen tương ứng. Muốn có sự chuyển hoá này diễn ra thì phải thông qua các hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt tập thể, xã hội, vui chơi giải trí và qua giao lưu với bạn bè, với thầy cô, với cha mẹ và mọi người xung quanh của các em học sinh. Chính vì những mục tiêu nêu trên, tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học”2. Mục đích nghiên cứu:Nghiên cứu và tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhất nhằm chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học đạt hiệu quả.3. Đối tượng nghiên cứu:Các biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học.4. Phạm vi nghiên cứu : - Nghiên cứu cơ sở lí luận về công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Nghiên cứu thực trạng công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học. - Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học.5. Thời gian nghiên cứu:- Thời gian bắt đầu: Từ tháng 08 năm 2015- Thời gian hoàn thành: Tháng 1 năm 20166. Phương pháp nghiên cứu:- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, tài liệu có liên quan đến đề tài.- Nhóm nghiên cứu phương pháp thực tế: Phương pháp quan sát, khảo sát thực tế, phân tích thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm.PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở khoa học1.1. Cơ sở lý luận:Như ta đã biết bậc Tiểu học là bậc học đầu tiên được xác định là “bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân”, nó đặt nền móng ban đầu cho việc xây dựng phát triển toàn diện nhân cách, trí tuệ con người, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục tiểu học là: “Giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học bậc Trung học cơ sở.”Khoản 1 Điều 29 Điều lệ trường tiểu học 2010 đã ghi: “ Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu kém phát triển phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học”. (Khoản 2- Điều 29 Điều lệ trường tiểu học 2010) nêu “Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành”. (Khoản 3- Điều 29 Điều lệ trường tiểu học 2010) nêu “Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch,

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan